Användarverktyg

Webbverktyg


protokoll:2015:01-11

Årsmöte 2015 (2015-01-11)

Årsmötesprotokoll: PDF

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Fastställande av röstlängd

 • Sebastian Sjöquist
 • Tomas Härdin
 • Petter Karkea

3. Val av mötesordförande

Mötet valde Sebastian Sjöquist till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet valde Petter Karkea till mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare och till lika rösträknare

Mötet valde Tomas Härdin till protokolljusterare och till lika rösträknare.

6. Mötets behörighet

Mötet ansågs vara behörigt.

7. Fastställande av dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av protokolljusterare och till lika rösträknare
 6. Mötets behörighet
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 12. Behandling av propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 16. Fastställande av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 17. Val av årets styrelse
 18. Val av årets revisor
 19. Val av årets valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Förra året hade vi som mål att skjuta upp våra byggsatsraketer, vilket vi gjorde med lyckat resultat. Föreningen har bedrivit framgångsrika studiecirklar inom mikroelektronik och raketteknik samt omsatt kunskaperna i praktiken. Mötet lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

Mötet lade förvaltningsberättelsen (Bilaga 1) för det senast räkenskapsåret till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

Föreningen har skulder till medlemmar och därför bör föreningen bättra på sin ekonomi. Bankkostnaderna är ganska stora i förhållande till föreningens tillgångar och bör därför också ses över. I övrigt har det inte skett några oegentligheter och jag yrkar därför på att mötet ska ge styrelsen ansvarsfrihet.
Jonathan Karström, Revisor 2014.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

12. Behandling av propositioner

Inga propositionen har inkommit.

13. Behandling av motioner

13.M1 Rösträtt för omyndiga

Petter Karkea förordade punkten. Mötet antog motionen (Bilaga 2) i sin helhet.

14. Fastställande av medlemsavgifter

Mötet fastslog en medlemsavgift på 100kr.

15. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets/räkenskapsåret

Mötet fastslog följande verksamhetsplan för det kommande verksamhets/räkenskapsåret: Föreningen ska:

 • verka för att främja föreningens intressen
 • fortsätta arbetet med att utbilda föreningens medlemmar
 • ge medlemmar möjligheten att praktiskt omsätta sina kunskaper
 • verka för att upplysa allmänheten om rymden och raketer

16. Fastställande av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret

Mötet ålägger styrelsen att ta fram en budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

17. Val av årets styrelse

Mötet fastslog följande styrelse:

 • Ordförande: Sebastian Sjöquist (900121-0930)
 • Kassör: Petter Karkea (921015-2931)
 • Sekreterare: Tomas Härdin

18. Val av årets revisor

Mötet valde Jonathan Karström till revisor.

19. Val av årets valberedning

Mötet ålägger styrelsen att valbereda.

20. Övriga frågor

Mötet hade inga övriga frågor.

21. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

protokoll/2015/01-11.txt · Senast uppdaterad: 2015/05/13 16:02 av fnadde42